Úvodem

  • zřizovatelem základní školy je obec Hrušky
  • škola má od 1.1. 2001 právní subjektivitu
  • jsme škola neúplná pro 1. – 5. ročník ZŠ

Konzultace s rodiči po předchozí dohodě s TU.

Plenární schůze rodičů – září
Třídní schůzky – listopad, duben

Omlouvání žáků
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zákonný zástupce písemně
o uvolnění na jeden den třídního učitele, na delší dobu ředitelku školy.

Výchovně vzdělávací proces ZŠ
výuku probíhá podle rámcového vzdělávacího programu

  • od 2. třídy se žáci vyučují anglickému jazyku. Výuka cizích jazyků je pro rozvoj dětské osobnosti již zcela nezbytná.
  • na škole se uplatňuje ozdravný program – prodloužené přestávky s pobytem na čerstvém vzduchu, plavecký výcvik , pitný režim, prodej ovocných nápojů, mléka a jednoduchých přesnídávek.