Školní poradenské pracoviště

Ustanovení
Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Pracovat začalo v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá ředitelce školy.

Cíle školního poradenského pracoviště
Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou a při prevenci rizikového chování žáků. ŠPP bude také podporovat učitele při jejich práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Hana Janulíková
– výchovná poradkyně
Telefon: 519 343 845
e-mail: zsh.hj@seznam.cz
konzultace (po předchozí telefonické domluvě nebo e-mailem)

Mgr. et Mgr. Jana Mikolášová – školní metodik prevence
Telefon: 519 343 845
e-mail: zsh.hj@seznam.cz
konzultace (po předchozí telefonické domluvě nebo e-mailem)

Důležitá telefonní čísla, odkazy na pomoc
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav: 519 373 996
Linka bezpečí pro děti a mládež – když si nevíš rady: 116 111
Rodičovská linka – když si nevíte s dítětem rady: 840 111 234, 606 021 021
Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež: 549 241 010, 608 902 410
Linka vzkaz domů – pomoc dětem na útěku: 800 111 113
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů: 257 317 110
Linka ztracené dítě – linka krizové pomoci pro rodinu i školu 116 000

Užitečné webové stránky
www.bezpecne-online.cz
www.kybersikana.eu
https://www.e-bezpeci.cz
www.drogy-info.cz
www.odrogach.cz

Plán ŠPP a hlavní úkoly
– Poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
– Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
– Zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
– Předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace
– Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP, koordinace a účast při projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci
– Spolupráce s PPP v Břeclavi
– Spolupráce s rodiči žáků
– Sledování žáků 1. ročníků (přechod z MŠ)
– Spolupráce s třídními učiteli a s rodiči při řešení aktuálních vzdělávacích a výchovných problémů žáků, konzultace s rodiči
– Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
– Doplňování vzdělání členů ŠPP prostřednictvím odborných seminářů a školení
– Sledování neprospívajících žáků, hledání příčin jejich neprospěchu a poskytování pomoci
– Sledování nadaných a talentovaných žáků
– Sledování žáků s vysokou absencí – omluvenou i neomluvenou, její projednávání s třídními učiteli i se zákonnými zástupci žáků, hledání příčin vysoké absence a návrhy opatření k jejímu snížení
– Informování vycházejících žáků 5. třídy o možnostech plnění povinné školní docházky ve spádové základní škole či možnosti studia na víceletém gymnáziu, zajištění příslušných informačních materiálů, pomoc těmto žákům s přihláškami
– Doporučení rodičům k odborným vyšetřením žáků, konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace následné péče ve škole
– Průběžná aktualizace materiálů ŠPP
– Aktualizace informací na webových stránkách školy
– Zlepšení sociálního klimatu školy
– Spolupráce se všemi subjekty školy a vytváření široké základny preventivní činnosti
– Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
– K vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů patří i ranní komunitní kruhy ve třídách.

Náplň práce poradenských pracovníků
Výchovný poradce
Školní metodik prevence


Dokumenty ŠPP
Minimální preventivní program
Program proti šikanování
Krizový plán
Jak předejít drogám
Rodinná smlouva o bezpečném užívání internetu